Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Aktuality


Dobrý den vážení kolegové,

dovolte, abych Vás upozornil, že kapacita kurzu.“ TRH S ELEKTŘINOU Praha 2019“.který začíná již v pátek 27.9.2019.

byla zcela naplněna a další přihlášky již nemohou být zaregistrovány..

Pro velký zájem chystáme další kurz .“ TRH S ELEKTŘINOU Praha ", již v měsíci březnu 2020.

Přihlásit se bude opět možné na našem webu www.aem.cz.

S pozdravem

Jiří Kašpar

Tajemník

Asociace energetických manažerů

Ortenovo nám. 1571/15a, Praha 7, 170 00

Mobil,+420 608 891 446

Tel., +420 266 311 769

e.mail. aem@aem.cz

web. http://www.aem.cz

Zveme Vás na seminář EFEKT

Publikováno: 09.říjen 2019

SMART ENERGY FORUM

Publikováno: 30.srpen 2019

Zveme Vás na 5. ročník mezinárodní konference a výstavy SMART ENERGY FORUM do Kongresového centra v Praze!

Fotovoltaické fórum, energetická konference 17. září 2019

Publikováno: 28.srpen 2019

Ocenění studenti v motivačním programu Prokopa Diviše, Plzeň 2019

Publikováno: 30.červenec 2019

20190628_101212

Světové finále vzdělávacího programu HORIZON GRAND PRIX zná vítěze!

Publikováno: 17.červen 2019

V sobotu 8. června 2019 v rámci Veletrhu vědy odstartoval, za velkého zájmu odborníků i veřejnosti, závod modelů aut na vodíkový pohon. Novými mistry světa se, po napínavém šestihodinovém závodě, stali studenti týmu STEAM Legacy ze Spojených států amerických. Rekordní počet účastníků závodu potvrzuje, že budoucnost technického vzdělávání je v projektech, které propojují teorii s praxí a zábavou!

Fotografie pořídil pan Petr Zátka

 

Soubor ke stažení:   Celá tisková zpráva 96,73 kB

NEWSLETTER ČERVEN 2019

Publikováno: 12.červen 2019

Dvoudenní konference Energy Forum 2019

Publikováno: 14.květen 2019

Dvoudenní konference Energy Forum 2019 pořádaná společností Unicorn se uskuteční v pražském hotelu Ambassador ve dnech 17.–18. 10. 2019. Je určena zástupcům všech evropských energetických společností a zejména zástupcům provozovatelů přenosových a distribučních soustav, operátorům trhů, obchodníkům, výrobcům, jejich sdružením a regulatorním institucím.

 

Evropa je na prahu otevírání trhů s regulační energií. Jaké výzvy a příležitosti přinesou zrychlující se energetické trhy? Jak se rodí klíčové panevropské balancing platformy? Jak evropské země reagují na zvyšující se nároky na integraci energetických trhů? Digitalizace energetického sektoru nabírá na obrátkách. Kam ho posune nejnovější vývoj v oblasti ICT technologií? Jakým výzvám čelí účastníci trhu a jakou roli v tom sehrává digitální svět? To vše a mnoho dalšího nabídne konference Energy Forum 2019. V rámci dvoudenní konference vystoupí v tematických blocích zástupci významných evropských energetických a IT společností.

Závěry konference 16. - 17. 4. 2019, Grand Hotel River Park, a Luxury Collection Hotel Bratislava

Publikováno: 14.květen 2019

AEM uspořádala kulatý stůl na téma Elektromobilita.

Publikováno: 20.březen 2019
Soubor ke stažení:   Tisková zpráva 86,99 kB

Konec karbonské ekonomiky?

Publikováno: 13.únor 2019

Pavel Noskievič
VŠB – Technická univerzita Ostrava

Cílem evropské energetické politiky je dekarbonizace zdrojů energie, a protože je spolehlivá dodávka energie pilířem společnosti zajišťujícím její ekonomický rozvoj, bude pak hospodářská budoucnost Evropy stát na obnovitelných zdrojích. Veškerý dosavadní vývoj v moderních dějinách byl zajišťován energií fosilních paliv, přinesl nebývalý rozvoj civilizace a období od průmyslové revoluce až po současnost lze oprávněně nazývat érou karbonské ekonomiky. Přestože jsou zásoby fosilních paliv dostatečné pro několik příštích století, energetická politika EU je odmítá. Hlavními argumenty jsou vyčerpatelnost zásob fosilních paliv a negativní vliv jejich využívání na životní prostředí planety. Málokdo se však zabývá reálnými kapacitními možnostmi obnovitelných zdrojů a jejich schopností nahradit fosilní paliva při trvale rostoucí globální spotřebě energie a dynamicky se vyvíjející ekonomice.

Pokračování článku zde

Rostoucí ceny energií a jejich dopad na průmyslové podniky

Publikováno: 13.únor 2019

Přinášíme Vám prezentaci Karla Šimečka, tajemníka SVSE Rostoucí ceny energií a jejich dopad na průmyslové podniky.

Výběrové řízení na obsazení místa člena představenstva společnosti MERO ČR, a.s.

Publikováno: 06.únor 2019

Ministerstvo financí jako jediný akcionář vyhlašuje výběrové řízení
na místo člena představenstva ve společnosti MERO ČR, a.s.
se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 27801, IČO 60193468

Charakteristika náplně funkce:

 • rozhodování ve věcech předmětu podnikání společnosti;
 • realizace strategie společnosti definované jediným akcionářem;
 • řízení rozvoje společnosti dle schválených finančních, obchodních a investičních plánů;
 • zabezpečení obchodního vedení společnosti ve smyslu platných Stanov společnosti;
 • koordinace a vykonávání dohledu nad klíčovými procesy ve společnosti s cílem jejich optimalizace a zvyšování efektivity;
 • mezinárodní reprezentace společnosti na jednáních s obchodními partnery a dalšími organizacemi.

Základní požadavky:

 • bezúhonnost;
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického, právního nebo technického směru;
 • minimálně 3 roky praxe v řízení nebo zkušenosti ve funkci vrcholového managementu v obchodní korporaci během posledních 6 let;
 • negativní osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • bezdlužnost;
 • doložení čestného prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce.

Odborné a osobnostní předpoklady pro úspěšný výkon funkce

 • orientace v oboru působení společnosti MERO ČR, a.s.;
 • zkušenost s velkými investičními akcemi;
 • znalost relevantních právních předpisů;
 • zkušenost s koncipováním strategických plánů a podnikatelských záměrů pro delší časové období v rámci celkového řízení;
 • zkušenost v oblasti přepravy a skladování ropy;
 • schopnost posuzovat trendy inovačních a vývojových procesů v oblasti podnikání společnosti ve vazbě na sestavování byznys modelů;
 • schopnost posuzovat a schvalovat finanční rozpočty;
 • orientace v managementu rizik a analytické myšlení;
 • anglický či jiný světový jazyk slovem i písmem - úroveň B2 (znalost dalšího světového jazyka výhodou);
 • vynikající organizační, komunikační a prezentační dovednosti;
 • kreativita, dynamičnost, samostatnost a cílevědomost;
 • schopnost vést a motivovat;
 • vysoká výkonnost a vnitřní integrita.

Písemná přihláška bude obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče;
 • datum a místo narození uchazeče;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu uchazeče (telefonický a případně e-mailový kontakt);
 • datum a podpis uchazeče.

Výčet dokumentů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • životopis ve formátu EUROPASS, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech, dovednostech a referencích;
 • motivační dopis;
 • strategický koncept na téma: Vize a směřování společnosti MERO ČR, a.s. v krátkodobém a střednědobém výhledu (v rozsahu maximálně 10 normostran);
 • prezentaci konceptu v PowerPoint v rozsahu 10 oken maximálně;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (bez záznamu);
 • čestné prohlášení uchazeče o bezdlužnosti:
  1. u orgánů Finanční správy České republiky,
  2. u orgánů Celní správy České republiky,
  3. na pojistném a na penále na všeobecné zdravotní pojištění,
  4. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  (Pozn. za bezdlužnou se považuje osoba, která nemá evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky, jejichž včasné a řádné plnění bude doloženo. Uchazeč, který bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude vybrán má za povinnost následně vyhlašovateli předložit originály či ověřené kopie dokladu o bezdlužnosti dle bodu 1-4)
 • osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (nevztahuje se na občany narozené po 1. prosinci 1971). Vzhledem ke lhůtám pro vydání osvědčení postačí v přihlášce do výběrového řízení doložit „Potvrzení o přijetí žádosti o vydání osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb." Vydané osvědčení lze v takovém případě doložit následně;
 • čestné prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce ve smyslu §152 odst. 2 a §153 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o splnění podmínek ve smyslu
  §6 a §8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů; 
 • souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto řízení;
 • kopie dalších dokladů uváděných v životopisu - např. osvědčení o jazykové zkoušce.

Předpokládaný nástup: dohodou

Přihlášky zasílejte do 1. 3. 2019 na adresu:
Ministerstvo financí, odbor 43 – Strategické společnosti a investiční pobídky, Letenská 15, Praha 1,
118 10, s označením NEOTVÍRAT „Přihláška do výběrového řízení na funkci člena
představenstva ve společnosti MERO ČR, a.s."

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a právo výběrové řízení zrušit.

Menu