Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Pracovník liberalizované energetiky - Kurz Trh s elektřinou

Výuka bude probíhat na základě publikace Trh s elektřinou, kterou v lednu 2016 vydala AEM, za podpory energetických společností.
Přednášet budou autoři jednotlivých kapitol, nebo jimi doporučení lektoři.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu získá nejen ucelené znalosti o prostředí liberalizované energetiky, o fungování liberalizovaného trhu s elektřinou, o tržních mechanismech a pravidlech a o vývoji evropské i české legislativy a regulace, ale též poznatky o praktických zkušenostech z fungování trhu, a to v širším systémovém kontextu mezinárodní koordinace energetických soustav, ochrany životního prostředí, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a relevantních informačních systémů.

Vstupní předpoklady:

Ukončené „Střední vzdělání s maturitní zkouškou“.

Způsob výuky:

Přednášky: 48 hodin v šesti vyučovacích dnech.
Samostudium: 96 hodin

Závěrečná zkouška:

1. Podmínka ke složení závěrečné zkoušky je absolvování 80% výuky.
2. Závěrečná práce v rozsahu 15 normostran
3. Závěrečná zkouška před zkušební komisí.

Obsah kurzu:
Kurz je postavený na publikaci Trh s elektřinou, kterou vydala Asociace Energetických Manažerů v lednu 2016
1. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti a porovnání s obchodováním na kapitálových trzích

1.1. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti
1.2. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti ve srovnání s největším trhem světa

2. Vývoj trhu s elektřinou v Evropské Unii a klimaticko-energetická politika EU

2.1. Historický vývoj trhu s elektřinou (vývoj v Evropě 1945 – 1995)
2.2. Liberalizace trhu s elektřinou v EU
2.3. Energetická strategie EU
2.4. Energetická unie

3. Vnitřní trh s elektřinou podle energetické legislativy EU

3.1. Základní rámec trhu s elektřinou v EU podle lisabonské smlouvy
3.2. Třetí liberalizační balíček
3.3. Klimaticko-energetický balíček a elektroenergetika
3.4. Bezpečnost dodávek elektřiny
3.5. Evropská právní úprava týkající se energetických úspor
3.6. Právní předpisy EU o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny
3.7. Právní předpisy EU upravující transparentnost a integritu trhu v elektroenergetice

4. Elektroenergetika a její právní rámec v České republice

4.1. Energetický zákon a jeho provádějí právní předpisy
4.2. Zákon o podporovaných zdrojích energie
4.3. Zákon o hospodaření energií

5. Účastníci trhu elektřinou a jejich role 6. Organizace obchodu s elektřinou

6.1. Velkoobchod obecně
6.2. Maloobchod obecně
6.3. Podmínky přístupu na trh
6.4. Dlouhodobé a krátkodobé trhy a trhy s regulační energií
6.5. Dlouhý, krátký, bystrozraký

7. Obchodování s elektřinou na organizovaných trzích a dvoustranné obchody

7.1. Bilaterální obchodování
7.2. Obchodování prostřednictvím brokerských platforem
7.3. Obchodování na burze
7.4. Rozdíl mezi bilaterálním a burzovním obchodováním
7.5. IT systémy používané při obchodování s elektrickou energií
7.6. Situace na trhu s elektřinou v ČR

8. Přeshraniční obchodování

8.1. Přeshraniční přenosové kapacity jako omezené zdroje
8.2. Určení přenosových kapacit
8.3. Přidělování přenosových kapacit
8.4. Hlášení a sesouhlasení přeshraničních přenosů
8.5. Vzájemné saldování přeshraničních přenosů – netting
8.6. Transparentnost procesů přeshraničního obchodování

9. Mezinárodní koordinace řízení soustav, plánování rozvoje a provozu a dispečerské řízení

9.1. Vývoj propojování a koordinace provozu a rozvoje evropských elektrizačních soustav
9.2. Struktura a principy koordinace řízení propojených elektrizačních soustav
9.3. Dlouhodobé analýzy rozvoje ES plánovaní sítí, zajištění výrobní dostatečnosti
9.4. Příprava provozu ES ČR
9.5. Koordinace sjednávání mezinárodních přenosů
9.6. Vnitrodenní aktualizace přípravy provozu
9.7. Řízení rovnováhy a tolů v reálném čase
9.8. Řešení situací hrozících přetížením prvků přenosové soustavy
9.9. Mezinárodní vypořádání odchylek
9.10. Kompenzace za tranzitní přenosy

10. Systémové a podpůrné služby a vyrovnání odchylek

10.1. Definice systémových a podpůrných služeb
10.2. Charakteristiky řízení podpůrných služeb a jejich nasazování v dispečerském řízení
10.3. Podmínky poskytování PpS, kvalifikační procedury, vyhodnocování PpS
10.4. Obchodní zajištění PpS
10.5. Vyhodnocování regulační energie dodané ze zdrojů poskytujících PpS a předávání dat k zúčtování operátorovi
10.6. Vyrovnávací trh s regulační energií
10.7. Regulační energie ze zahraničí
10.8. Přeshraniční výměna regulační energie využívající princip imbalance netting

11. Zúčtování odchylek a regulační energie

11.1. Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
11.2. Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
11.3. Sběr a agregace dat z měření
11.4. Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
11.5. Požadavky na systém zúčtování, predikce odchylek

12. Přenosové a distribuční služby a tarify

12.1. Postup a pravidla pro připojení, účast na nákladech připojení
12.2. Zajištění přenosu a distribuce, pravidla pro rezervace kapacit a její změny
12.3. Přenosové a distribuční tarify

13. Stavy nouze a práva a povinnosti účastníků trhu

13.1. Definice mimořádných stavů
13.2. Vyhlášení mimořádných stavů, základní práva a povinnosti jednotlivých subjektů
13.3. Nástroje pro řešení stavu nouze a předcházení stavu nouze
13.4. Předcházení stavu nouze
13.5. Stav nouze
13.6. Regulační stupně, vypínací plán, frekvenční plán a havarijní plán
13.7. Zúčtování odchylek ve stavech nouze a přecházení stavu nouze
13.8. Příklady ze života týkající se stavů nouze, přecházení stavů nouze a situací, které mohly skončit stavem nouze

14. Smlouvy na trhu s elektrickou energií

14.1. Smlouvy zajišťující regulovaný přístup k přenosové a distribuční soustavě
14.2. Smlouvy mezi dodavateli a odběrateli elektřiny
14.3. Další typy smluv a obchodních produktů mezi dodavateli a odběrateli
14.4. Základní obsah smluv pro konečné odběratele a specifické postupy dodavatelů
14.5. Smlouvy pro obchodování na velkoobchodním trhu – trading
14.6. Změna dodavatele elektřiny
14.7. Zúčtování dodávek elektřiny a služeb
14.8. Řešení sporů a reklamací

15. Regulace a regulované ceny

15.1. Teorie potřeby regulace
15.2. Obecné metody cenové regulace
15.3. Zahraniční regulační praxe
15.4. Metodika regulace pro přenos a distribuci elektřiny pro období let 2010-2014

16. Produkty a ceny pro konečné zákazníky

16.1. Maloodběratelé (měření typu C)
16.2. Velkoodběratelé – průmysloví odběratelé
16.3. Optimalizace nákupu elektřiny pro pokrytí diagramu a oceňování diagramu zákazníka
16.4. Oceňování diagramu
16.5. Speciální a individuální produkty

17. Měření

17.1. Historie měření
17.2. Technologie měření
17.3. Provoz a obsluha měření
17.4. Druhy měření
17.5. Sběr a zpracování dat

18. Řízení rizik na trhu s elektřinou

18.1. Kategorizace rizik účastníků na trhu s elektřinou
18.2. Přístup k řízení rizik
18.3. Zajišťovací nástroje

19. Úvod do oblasti environmentální regulace v oblasti energetiky 20. Systém obchodování s emisními povolenkami

20.1. Teorie
20.2. Systém cap-and- trade
20.3. Celosvětový trh s emisemi
20.4. Redukce skleníkových plynů ve světě
20.5. Evropský systém emisního obchodování (EU ETS)
20.6. Predikce cen povolenek

21. Daně z energií

21.1. Geneze zákonné úpravy
21.2. Směrnice ES a její implementace
21.3. Základní principy zákonné úpravy zaváděných daní
21.4. Stručný obsah a řešení zákonné úpravy zaváděných daní
21.5. Nejasnosti a problémy při aplikaci zákonné úpravy dan v praxi
21.6. Proběhlé novely zákonné úpravy daní z energií
21.7. Výběr daní a cenové dopady
21.8. Možná budoucnost daní z energií a jejich využití

22. Podpora obnovitelných zdrojů energie

22.1. Stručný popis zákonné úpravy týkající se podpory OZE platný do konce roku 2012
22.2. Aktuální výsledky podpory výroby elektřiny z OZE v ČR
22.3. Aktuálně platný zákon o podporovaných zdrojích
22.4. Stručné shrnutí, jak je to aktuálně s podporovanými zdroji
22.5. Notifikace podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
22.6. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

23. Decentralizované zdroje v energetice a chytré sítě

23.1. Decentralizované zdroje a jejich uplatnění v ČR
23.2. Dopady rozvoje decentralizovaných zdrojů a opatření na jejich integraci do energetického systému
23.3. Chytré sítě

24. Energetické úspory

24.1. Definice úspory
24.2. Členění a druhy energetických úspor
24.3. Základní schéma energetických úspor
24.4. Úspory v budovách
24.5. Rozdělení nákladů na energie v domácnosti
24.6. Dotace jako forma investiční úspory

25. Informační systémy v energetice

25.1. Systémy pro obchodníky s elektřinou
25.2. Systémy burz
25.3. Systémy provozovatelů přenosových soustav
25.4. Systémy provozovatelů distribučních soustav
25.5. Systémy výrobců elektřiny
25.6. Standardy komunikace
25.7. Elektronická dálnice
25.8. Aplikace ENTSO-E pro transparentnost obchodování
25.9. Systémy pro obchodování s emisními povolenkami

Přihlášení
Přihláška:
  • V případě zájmu o náš kurz, zašlete vyplněnou přihlášku na email aem@aem.cz
  • Přihlášku je možné stáhnout zde
  • Odesláním přihlášky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

Obchodní podmínky naleznete zde

Vložné za účastníka:
  • 21.500,-Kč + DPH
Počet hodin výuky:
  • 48 (hodina = 45min.)
Počet hodin výuky v jednom vyučovacím dnu:
  • 8 (hodina = 45min.)
Počet hodin samostudia:
  • 96
Rozvrh kurzu naleznete zde
Vyučovací dny:
  • předpokládaný termín zahájení : říjen 2018 
  • Přesné termíny výuky : 
Výuka bude probíhat na adrese:

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKOHOSPODÁŘSKÉ

Poděbradská 1/179, Praha 9
Menu