Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Trh s elektřinou: úvod do liberalizované energetiky

Objednání publikace online

NYNÍ DOSTUPNÉ POUZE V ELEKTRONICKÉ VERZI.

Cena publikace činí 165 Kč včetně DPH

Obsah publikace (ke stažení pdf)

1. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti a porovnání s obchodováním na kapitálových trzích
1.1. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti
1.2. Elektřina jako komodita a její specifické vlastnosti ve srovnání s největším trhem světa
1.2.1. Dokonalý trh s dokonalou konkurencí
1.2.2. Forex jako srovnávací základna
1.2.3. Charakteristika prostředí
1.2.4. Základní model trhu
1.2.5. Základní atributy obchodování
1.2.6. Myšlenka na konec
2. Vývoj trhu s elektřinou v Evropské Unii a klimaticko-energetická politika EU
2.1. Historický vývoj trhu s elektřinou (vývoj v Evropě 1945 – 1995)
2.2. Liberalizace trhu s elektřinou v EU
2.2.1. První zkušenosti s liberalizací – Velká Británie a Skandinávie v devadesátých letech
2.2.2. Liberalizace v EU a formování vnitřního trhu s elektřinou (1996 – 2012)
2.3. Energetická strategie EU
2.4. Energetická unie
3. Vnitřní trh s elektřinou podle energetické legislativy EU
3.1. Základní rámec trhu s elektřinou v EU podle lisabonské smlouvy
3.2. Třetí liberalizační balíček
3.3. Klimaticko-energetický balíček a elektroenergetika
3.4. Bezpečnost dodávek elektřiny
3.5. Evropská právní úprava týkající se energetických úspor
3.6. Právní předpisy EU o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny
3.7. Právní předpisy EU upravující transparentnost a integritu trhu v elektroenergetice
4. Elektroenergetika a její právní rámec v České republice
4.1. Energetický zákon a jeho provádějí právní předpisy
4.2. Zákon o podporovaných zdrojích energie
4.3. Zákon o hospodaření energií
5. Účastníci trhu elektřinou a jejich role
6. Organizace obchodu s elektřinou
6.1. Velkoobchod obecně
6.2. Maloobchod obecně
6.3. Podmínky přístupu na trh
6.3.1. Registrace účastníků trhu
6.3.2. Odpovědnost za odchylku
6.3.3. Velkoobchodní trh (VOT)
6.3.4. Maloobchodní trh (MOT)
6.3.5. Orientační srovnání VOT a MOT z hlediska nejčastějších obchodních vztahů
6.3.6. Registrace a identifikace účastníků
6.4. Dlouhodobé a krátkodobé trhy a trhy s regulační energií
6.4.1. Trhy s dlouhodobými produkty
6.4.2. Krátkodobé trhy
6.4.3. Trh s regulační energií
6.4.4. Proces spojování krátkodobých trhů
6.4.5. Registrování údajů z dvoustranných obchodů
6.5. Dlouhý, krátký, bystrozraký
6.5.1. Charakteristika základních typů obchodů
6.5.2. Spekulace a jištění před finančním rizikem
6.5.3. Korelace, žádná práce
7. Obchodování s elektřinou na organizovaných trzích a dvoustranné obchody
7.1. Bilaterální obchodování
7.1.1. EFET rámcová smlouva
7.1.2. Proces uzavírání EFET smlouvy a následné obchodování
7.1.3. Vypořádání bilaterálních obchodů a kreditní riziko
7.2. Obchodování prostřednictvím brokerských platforem
7.2.1. Brokerské platformy
7.2.2. Limity obchodování na brokerských platformách
7.3. Obchodování na burze
7.3.1. Spotové trhy
7.3.2. Termínované vklady
7.3.3. Vypořádání burzovních obchodů
7.3.4. Proces vstupu na burzu a obchodování na burze
7.3.5. Evropské burzy
7.3.6. Burzovní platformy v ČR
7.4. Rozdíl mezi bilaterálním a burzovním obchodováním
7.5. IT systémy používané při obchodování s elektrickou energií
7.6. Situace na trhu s elektřinou v ČR
8. Přeshraniční obchodování
8.1. Přeshraniční přenosové kapacity jako omezené zdroje
8.2. Určení přenosových kapacit
8.2.1. Důvody pro výpočty kapacity
8.2.2. Výpočet celkových přenosových kapacit
8.2.3. Spolehlivostní rezerva
8.2.4. Čistá přenosová kapacita
8.2.5. Již přidělená kapacita a zbývající dostupná kapacita
8.2.6. Nabízená kapacita
8.3. Přidělování přenosových kapacit
8.3.1. Vývoj mechanismů přidělování kapacit v posledním desetiletí
8.3.2. Cílový model
8.3.3. Explicitní aukce
8.3.4. Implicitní aukce
8.3.5. Srovnání explicitních a implicitních aukcí
8.3.6. Příjmy z aukcí a jejich další využívání
8.3.7. Časové rámce pro přidělování kapacit
8.3.8. Mechanismy pro přidělení nevyužité kapacity
8.3.9. Vnitrodenní obchodování
8.3.10. Sekundární trh s přenosovými kapacitami
8.3.11. Koordinace mezi TSO při přidělování kapacit
8.3.12. Flow-based metoda
8.3.13. Povinnost využití kapacity u explicitní aukce
8.3.14. Finanční kapacitní práva
8.4. Hlášení a sesouhlasení přeshraničních přenosů
8.4.1. Rozdíly mezi hlášením domácích a přeshraničních obchodů
8.4.2. Přenosová kapacita pro přeshraniční obchod
8.4.3. Sesouhlasení mezinárodních diagramů
8.4.4. Omezení obchodních vztahů pro přeshraniční obchod
8.4.5. Postavení burz v procesu hlášení přeshraničních přenosů
8.4.6. Hlášení přeshraničních přenosů v budoucnosti
8.5. Vzájemné saldování přeshraničních přenosů – netting
8.6. Transparentnost procesů přeshraničního obchodování
9. Mezinárodní koordinace řízení soustav, plánování rozvoje a provozu a dispečerské řízení
9.1. Vývoj propojování a koordinace provozu a rozvoje evropských elektrizačních soustav
9.2. Struktura a principy koordinace řízení propojených elektrizačních soustav
9.3. Dlouhodobé analýzy rozvoje ES plánovaní sítí, zajištění výrobní dostatečnosti
9.4. Příprava provozu ES ČR
9.5. Koordinace sjednávání mezinárodních přenosů
9.6. Vnitrodenní aktualizace přípravy provozu
9.7. Řízení rovnováhy a tolů v reálném čase
9.7.1. Řízení rovnováhy
9.7.2. Řízení roků v síti
9.8. Řešení situací hrozících přetížením prvků přenosové soustavy
9.8.1. Metody zabránění přetížení přeshraničních vedení
9.8.2. Řešení přetížení s dostatečným časovým předstihem
9.8.3. Řešení přetížení v reálném čase
9.9. Mezinárodní vypořádání odchylek
9.10. Kompenzace za tranzitní přenosy
10. Systémové a podpůrné služby a vyrovnání odchylek
10.1. Definice systémových a podpůrných služeb
10.1.1. Systémové služby
10.1.2. Podpůrné služby
10.1.3. Systémová služba Primární regulace
10.1.4. Systémová služba Sekundární regulace
10.1.5. Systémová služba Terciární regulace
10.1.6. Systémová služba Řízení času
10.1.7. Podpůrné služby v České republice
10.2. Charakteristiky řízení podpůrných služeb a jejich nasazování v dispečerském řízení
10.3. Podmínky poskytování PpS, kvalifikační procedury, vyhodnocování PpS
10.4. Obchodní zajištění PpS
10.5. Vyhodnocování regulační energie dodané ze zdrojů poskytujících PpS a předávání dat k zúčtování operátorovi
10.6. Vyrovnávací trh s regulační energií
10.7. Regulační energie ze zahraničí
10.8. Přeshraniční výměna regulační energie využívající princip imbalance netting
11. Zúčtování odchylek a regulační energie
11.1. Vznik a příčiny odchylek, systém zúčtování odchylek a regulační energie
11.2. Vytváření bilančních skupin, agregace, postup registrace diagramu
11.3. Sběr a agregace dat z měření
11.4. Vyhodnocení, ocenění a zúčtování odchylek a regulační energie
11.5. Požadavky na systém zúčtování, predikce odchylek
12. Přenosové a distribuční služby a tarify
12.1. Postup a pravidla pro připojení, účast na nákladech připojení
12.1.1. Aktuální pravidla pro připojení
12.1.2. Podstatné připravované změny pravidel pro připojení
12.2. Zajištění přenosu a distribuce, pravidla pro rezervace kapacit a její změny
12.2.1. Aktuální pravidla pro zajištění přenosu a distribuce
12.2.2. Podstatné připravované změny pravidel pro zajištění přenosu a distribuce
12.3. Přenosové a distribuční tarify
12.3.1. Aktuální platné přenosové a distribuční tarify
12.3.2. Připravovaná nová tarifní struktura
13. Stavy nouze a práva a povinnosti účastníků trhu
13.1. Definice mimořádných stavů
13.2. Vyhlášení mimořádných stavů, základní práva a povinnosti jednotlivých subjektů
13.3. Nástroje pro řešení stavu nouze a předcházení stavu nouze
13.4. Předcházení stavu nouze
13.5. Stav nouze
13.6. Regulační stupně, vypínací plán, frekvenční plán a havarijní plán
13.6.1. Regulační stupně
13.6.2. Vypínací plán
13.6.3. Frekvenční plán
13.6.4. Havarijní plán
13.7. Zúčtování odchylek ve stavech nouze a přecházení stavu nouze
13.8. Příklady ze života týkající se stavů nouze, přecházení stavů nouze a situací, které mohly skončit stavem nouze
13.8.1. Příklady ze světa
13.8.2. Příklady z České republiky
13.8.3. Specifický rok 2006 v Evropě a České republice
14. Smlouvy na trhu s elektrickou energií
14.1. Smlouvy zajišťující regulovaný přístup k přenosové a distribuční soustavě
14.1.1. Smlouva o připojení
14.1.2. Smlouva o poskytnutí přenosu
14.1.3. Smlouva o poskytnutí distribuce
14.1.4. Smlouva o přeshraničním přenosu elektřiny
14.2. Smlouvy mezi dodavateli a odběrateli elektřiny
14.2.1. Smlouvy o dodávce elektřiny
14.2.2. Smlouvy o operativní dodávce elektřiny ze zahraničí a do zahraničí
14.2.3. Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou
14.2.4. Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií
14.2.5. Smlouva o poskytování podpůrných služeb
14.2.6. Smlouvy o zúčtování regulační energie
14.2.7. Smlouva o zúčtování odchylek
14.3. Další typy smluv a obchodních produktů mezi dodavateli a odběrateli
14.4. Základní obsah smluv pro konečné odběratele a specifické postupy dodavatelů
14.4.1. Předmět smlouvy
14.4.2. Termín plnění a účinnost smlouvy
14.4.3. Množství, místo předání, cena plnění, platební podmínky
14.4.4. Garance
14.4.5. Zodpovědné (pověřené) osoby
14.4.6. Podpisová práva
14.4.7. Všeobecné obchodní podmínky
14.5. Smlouvy pro obchodování na velkoobchodním trhu – trading
14.5.1. EFET
14.5.2. Ostatní kontrakty
14.6. Změna dodavatele elektřiny
14.6.1. Snahy odběratelů při změn dodavatele elektrické energie
14.6.2. Příprava pro změnu dodavatele elektřiny
14.6.3. Postupy změny dodavatele
14.7. Zúčtování dodávek elektřiny a služeb
14.7.1. Zúčtování obchodu silové elektřiny
14.7.2. Zúčtování služeb
14.7.3. Výběr jednotlivých plateb za zúčtování dodávek elektřiny a služeb
14.8. Řešení sporů a reklamací
14.8.1. Řešení sporů
14.8.2. Řešení reklamací
15. Regulace a regulované ceny
15.1. Teorie potřeby regulace
15.2. Obecné metody cenové regulace
15.2.1. Regulace míry výnosnosti (ROR – rate of return)
15.2.2. Metoda cenových limitů (price cap)
15.2.3. Metoda výnosových limitů (revenue cap)
15.3. Zahraniční regulační praxe
15.4. Metodika regulace pro přenos a distribuci elektřiny pro období let 2010-2014
15.4.1. Základní rámec
15.4.2. Regulace přenosu elektřiny
15.4.3. Regulace systémových služeb
15.4.4. Regulace distribuce elektřiny
15.4.5. Změny v regulaci během 3. regulačního období
16. Produkty a ceny pro konečné zákazníky
16.1. Maloodběratelé (měření typu C)
16.2. Velkoodběratelé – průmysloví odběratelé
16.3. Optimalizace nákupu elektřiny pro pokrytí diagramu a oceňování diagramu zákazníka
16.4. Oceňování diagramu
16.5. Speciální a individuální produkty
17. Měření
17.1. Historie měření
17.2. Technologie měření
17.2.1. Technologická řešení měření
17.2.2. Měřící principy
17.2.3. Přesnost měření
17.2.4. Měřící místo
17.2.5. Technologie ovládání
17.2.6. Komunikační moduly
17.2.7. Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci
17.3. Provoz a obsluha měření
17.3.1. Ověřování platnosti měřidel
17.3.2. Zodpovědnost za měření
17.3.3. Instalace měřicího zařízení
17.3.4. Provoz a obsluha měřicího zařízení
17.3.5. Změnová řízení
17.3.6. Odečty měřidel
17.3.7. Standardy služeb měření
17.4. Druhy měření
17.4.1. Provozní a obchodní měření
17.4.2. Jednotlivé typy měření
17.4.3. Vybavení měřicích míst
17.4.4. Měření TDD
17.5. Sběr a zpracování dat
17.5.1. Typy hodnot z měření
17.5.2. Kategorizace hodnot z měření
17.5.3. Zpracování a agregace dat z měření
17.5.4. Validace dat
17.5.5. Předávání dat
17.5.6. Předávání výsledků měření
17.5.7. Podklady pro fakturaci
17.5.8. Opravy a reklamace dat
18. Řízení rizik na trhu s elektřinou
18.1. Kategorizace rizik účastníků na trhu s elektřinou
18.1.1. Co je to riziko
18.1.2. Hlavní rizika vyplývající z obchodování
18.1.3. Klíčová rizika účastníků trhu
18.2. Přístup k řízení rizik
18.2.1. Nástroje pro řízení portfolia a obchodní pozice
18.3. Zajišťovací nástroje
18.3.1. Zajištění otevřené pozice
18.3.2. Zajišťovací a obchodní kniha
19. Úvod do oblasti environmentální regulace v oblasti energetiky
20. Systém obchodování s emisními povolenkami
20.1. Teorie
20.2. Systém cap-and-trade
20.3. Celosvětový trh s emisemi
20.4. Redukce skleníkových plynů ve světě
20.5. Evropský systém emisního obchodování (EU ETS)
20.5.1. Historie systému
20.5.2. Fáze obchodovacích období v EU ETS
20.5.3. Co ovlivňuje cenu povolenek
20.5.4. Typy obchodování
20.6. Predikce cen povolenek
21. Daně z energií
21.1. Geneze zákonné úpravy
21.2. Směrnice ES a její implementace
21.3. Základní principy zákonné úpravy zaváděných daní
21.4. Stručný obsah a řešení zákonné úpravy zaváděných daní
21.4.1. Osvobození elektřiny od daně
21.4.2. Osvobození zemního plynu od daně
21.4.3. Osvobození pevných paliv (uhlí) od daně
21.5. Nejasnosti a problémy při aplikaci zákonné úpravy dan v praxi
21.5.1. Obecně ke všem komoditám
21.5.2. K elektřině
21.5.3. K zemnímu plynu
21.5.4. K pevným palivům (uhlí)
21.6. Proběhlé novely zákonné úpravy daní z energií
21.6.1. Změna u daně z elektřiny
21.6.2. Změna u daně z plynu
21.7. Výběr daní a cenové dopady
21.8. Možná budoucnost daní z energií a jejich využití
21.8.1. Novela směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003
21.8.2. Úvahy o novelizaci pravidel pro zdanění energií v ČR
21.8.3. Možné dopady a efekty úpravy systému zdanění energií
22. Podpora obnovitelných zdrojů energie
22.1. Stručný popis zákonné úpravy týkající se podpory OZE platný do konce roku 2012
22.2. Aktuální výsledky podpory výroby elektřiny z OZE v ČR
22.3. Aktuálně platný zákon o podporovaných zdrojích
22.4. Stručné shrnutí, jak je to aktuálně s podporovanými zdroji
22.5. Notifikace podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
22.6. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
23. Decentralizované zdroje v energetice a chytré sítě
23.1. Decentralizované zdroje a jejich uplatnění v ČR
23.2. Dopady rozvoje decentralizovaných zdrojů a opatření na jejich integraci do energetického systému
23.2.1. Změna ve struktuře výkonů a v dostupnosti regulačních služeb
23.2.2. Změna ve struktuře zdrojů z hlediska místa připojení a kvality dodávky elektřiny
23.2.3. Změna v charakteru a rozsahu spotřeby elektřiny – dopad na změnu výběru síťových poplatků a strukturu regulovaných tarifů
23.3. Chytré sítě
24. Energetické úspory
24.1. Definice úspory
24.1.1. Ekonomické definice úspory
24.1.2. Energetická definice úspory
24.2. Členění a druhy energetických úspor
24.2.1. Členění podle přístupu a vztahu k úspoře
24.2.2. Podle druhu podpory
24.2.3. Členění podle způsobu využití úspor
24.2.4. Členění podle druhu použité technologie
24.2.5. Členění podle velikosti nákupu
24.2.6. Členění podle druhu paliva
24.2.7. Členění podle ceny
24.2.8. Členění podle dlouhodobosti kontraktu
24.3. Základní schéma energetických úspor
24.4. Úspory v budovách
24.4.1. Typické užívání budovy a kvalita konstrukce předurčuje variantu úspory
24.4.2. Výstavba nových budov
24.4.3. Historická výstavba
24.4.4. Domy budoucnosti
24.5. Rozdělení nákladů na energie v domácnosti
24.5.1. Příklad 1
24.5.2. Příklad 2
24.6. Dotace jako forma investiční úspory
24.6.1. Nové operační programy pro období 2014-2020
24.6.2. Energetické dotace
25. Informační systémy v energetice
25.1. Systémy pro obchodníky s elektřinou
25.1.1. Obchodování s elektřinou
25.1.2. Dodávka elektřiny koncovým zákazníkům
25.2. Systémy burz
25.3. Systémy provozovatelů přenosových soustav
25.3.1. Plánovací a predikční systémy
25.3.2. Řídicí systémy
25.3.3. Obchodní systémy
25.3.4. Měřicí systémy
25.4. Systémy provozovatelů distribučních soustav
25.5. Systémy výrobců elektřiny
25.6. Standardy komunikace
25.7. Elektronická dálnice
25.8. Aplikace ENTSO-E pro transparentnost obchodování
25.9. Systémy pro obchodování s emisními povolenkami
Menu