top of page

odborné VZDĚLÁNÍ

Odborné vzdělávání při AEM
 


Pracovní skupina pro vzdělávání vznikla při AEM pro zajištění propojení vzdělávacích organizací se sociálními partnery ze strany zaměstnavatelů. Jde hlavně o definování potřeb firem, skladbu oborů, které jsou pro energetiku z hlediska současného i budoucího nepostradatelné. V rámci Sektorové rady jsou firmy přímo zúčastněny na tvorbě Národní soustavy kvalifikací v oblasti energetiky. Členy pracovní skupiny jsou nejvýznamnější školy, připravující pracovníky pro energetiku v regionech ČR. AEM spolupracuje v této činnosti též s Asociací energetických a elektrotechnických škol, což vede k lepšímu ověření požadavků firem, členů AEM.

bottom of page