Kde nás najdete AEM - Praha, Česká republika - Ortenovo náměstí 15a, 170 00 Praha 7

Asociace
energetických
manažerů

Příhláška ke členství

Individuální členství

Zájemce o individuální členství obdrží nebo stáhne přihlášku k individuálnímu členství v AEM a složenku k úhradě členského příspěvku na běžný rok. Ihned po připsání jeho úhrady mu bude zaslán členský průkaz, který jej bude opravňovat k čerpání výhod individuálního člena v příslušném kalendářním roce.

Individuální člen AEM platí členský příspěvek ve výši 500 Kč/rok.

Kolektivní členství

Žadatel o kolektivní členství obdrží 2x formulář Smlouvy o kolektivním členství a členském příspěvku a tzv. List pracovníka, pověřeného zastupováním v AEM. Všechny tyto listiny zašlete na sekretariát AEM. Sekretariát AEM pak obratem zašle k rukám pověřeného pracovníka jedno paré potvrzené smlouvy, členské číslo a fakturu k úhradě členského příspěvku ve výši dle usnesení valné hromady AEM. Tímto okamžikem mohou všichni pracovníci přihlášené společnosti začít čerpat výhody kolektivního člena dle uzavřené smlouvy. K rukám pracovníka, pověřeného zastupováním v AEM, zasílá veškerou členskou korespondenci včetně Zpravodaje.

Úkolem zastupujícího pracovníka je, kromě zastupování kolektivního člena na valné hromadě AEM, především včasná informace všech pracovníků přihlášeného kolektivu o možné účasti na nabízených aktivitách AEM, o možnosti uplatnění členských výhod, apod.

Kolektivní člen AEM platí členský příspěvek podle počtu zaměstnanců. U kolektivních členů, jejichž hlavním výrobkem není elektřina, plyn, teplo, ani zařízení na výrobu energie (průmyslové, zemědělské, atd. závody) je jako počet zaměstnanců uvažován počet zaměstnaných v energetickém hospodářství závodu.

Každý zájemce o členství v AEM obdrží tzv. členské materiály, aj.

osvědčení o registraci AEM, stanovy AEM, jednací řád AEM, informaci o výši členských příspěvků dle usnesení poslední valné hromady AEM.

Přihlášky ke členství

soubor si uložte na pevný disk (pravým tlačítkem na "Přihlášku ke členství" a poté uložit jako) soubor si otevřete a můžete si ho buď vytisknout a vyplnit ručně nebo musíte kliknout někam do stránky ve Wordu mimo vyplňovací část formuláře nyní lze formulář vyplnit, posun se porvádí klávesou "TAB"

Přihláška k Individuálnímu členství

Přihláška ke Kolektivnímu členství

Menu